Zásady ochrany osobných údajov

Používaním týchto stránok vyjadrujete Váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov spôsobom, ako je to uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov podľa všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov (GDPR) a podľa Zákona č.18/2018 Z.z..

1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Ing. Viktor Ištok

Robotnícka 24

97401 Banská Bystrica

Email: info@copyright.sk

Tel: +421 911 967436

2. Účel spracúvania osobných údajov

Používame Vaše osobné údaje spôsobom popísaným v týchto zásadách, za účelom poskytnúť Vám čo najlepšie služby na našich webových stránkach, ďalej na komunikáciu s Vami v rozsahu takom, aby nedošlo k porušeniu základných práv našich návštevníkov (dotknutej osoby).

Osobné údaje a ďalšie potrebné údaje získavame len za účelom riadnej prevádzky našich služieb a v rozsahu nevyhnutne potrebnom, po dobu nevyhnutne nutnú na splnenie tohto účelu. Za účelom ďaľšieho štatistického vyhodnocovania s cieľom zlepšovania poskytovaných služieb môžeme získané dáta z našich internetových stránok anonymizovať a zbierať tak, aby nedošlo k porušeniu práv dotknutých osôb.

Pri spracuvávaní osobných údajov postupujeme tak, aby bol tento úkon rozsahom a zameraním primeraný, relevantný a obmedzený na nevyhnutný rozsah daný účelom,na ktorý sa údaje spracúvajú.

Postupujeme v zmysle zásady, že spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musíme prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

3. Zákonnosť spracúvavania osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime podľa §13 Zákona č.18/2018 Z.z. nasledovne:

Spracúvavanie osobných údajov za konkrétnym účelom vykonávame len na základe vyjadrenia súhlasu dotknutej osoby ( §13 odsek 1 písm a) Zákona č. 18/2018 Z.z. ).

Ďalej podľa §13 Zákona č.18/2018 odseku 1 bodov b) až f). Toto spolu predstavuje právny základ spracúvavania osobných údajov.

4. Získané osobné údaje nebudú prenesené do tretích krajín ani poskytnuté medzinárodným orgazáciám.

5. Vymazanie dát a doba uchovania osobných dát

Osobné údaje sú uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú, prípadne dovtedy kým tento účel nezanikne.

Osobné údaje dotknutej osoby budú zmazané ihneď po zaniknutí účelu na ich uchovávanie.

6. Poskytnutie o odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

7 .Dotknutá osoba má okrem iných aj nasledujúce práva:

- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,

- právo na opravu osobných údajov,

- právo na vymazanie osobných údajov,

- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

- právo namietať spracúvanie osobných údajov,

- právo na prenosnosť osobných údajov.

Používanie súborov cookie

Podľa Wikipedia.org sa cookies definujú nasledovne:„Cookie je v protokole HTTP malé množstvo stavových dát, ktoré WWW server posiela webovému prehliadaču počas prehliadania webovej stránky daného webového sídla, ak toto používa cookies (množné číslo od cookie). Ak sú cookies v prehliadači povolené, uložia sa na počítači používateľa, zvyčajne ako krátky textový súbor na zvolené miesto. Pri každej ďalšej požiadavke na stránku z toho istého webového sídla potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru, v prípade dočasných cookies len po dobu trvania aktuálnej návštevy (session), v prípade permanentných aj pri každej ďalšej návšteve. „Ako používame cookies na našich stránkach

Súbory cookie využívame výlučne na uľahčenie prehliadania našich webových stránok návštevníkom, hlavne pri prechode z jednej stránky na ďalšiu, ako aj pre zachovanie plnej funkčnosti našich stránok pri ich používaní.

Tiež využívame cookies tretích strán, ktoré sú vytvárané poskytovateľmi služieb tretích strán ako sú Google Analytics, Google AdSense, Youtube, Dognet alebo Facebook. Služby týchto poskytovateľov sú integrované do našich stránok.

Viac o podmienkach služieb Google AdSense a DoubleClick

Viac o podmienkach služby Google Analytics

Viac o tom ako spoločnosť Google využíva údaje, keď používate weby a aplikácie jej partnerovAko zakázať súbory cookie v prehliadači

Internetové prehliadače zvyknú byť po inštalácii nastavené na prijímanie súborov cookie. Pokial chcete súbory cookie zakázať, postup nájdete v konkrétnom prehliadači v časti Nápoveda/Pomoc:

Firefox - https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

Opera - http://help.opera.com/Windows/9.64/cs/cookies.html

Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk

Safari - https://support.apple.com/sk-sk/guide/safari/sfri35610/macKontaktný formulár

Komunikáciu s nami možno vykonávať aj prostredníctvom elektronického formulára. Po jeho vyplnení a odoslaní sa k nám prenesú údaje ako sú meno, priezvisko, email, telefónne číslo, adresa, text požiadavky. Súčasne s týmito údajmi sú odoslané aj informácie o IP adrese, čase a dátume.

Uvedené informácie sú spracúvavané v súlade so zásadami o ochrane osobných údajov.

Pokiaľ si neželáte vypĺňať kontaktný formulár, možete nás kontaktovať aj prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v týchto zásadách.

Poskytnuté informácie prostredníctvom kontaktného formulára alebo emailovej správy sa neposkytnú tretej strane a budú využité výlučne na komunikáciu v súvislosti s Vami zaslanou požiadavkou alebo na našu komunikáciu. Po ukončení alebo vyriešení Vašej požiadavky budú zhromaždené osobné údaje odstránené.Registrácia

V rámci našich služieb ponúkame niektoré služby s registráciou užívateľa. Pri tomto procese sú k nám odoslané dáta potrebné na uskutočnenie registračného procesu, ako sú meno, priezvisko, email, telefónne číslo, adresa a detaily spoločnosti. Právnym základom pri tomto procese je súhlas užívateľa podľa §13 odsek 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z.z.

Tieto údaje sú potrebné na realizáciu služby, prípadne na úkony potrebné pred následnou realizáciou služby.

Užívateľ, ktorý uskutočnil registráciu má kedykoľvek možnosť registráciu zrušiť.

Osobné dáta, ktoré boli získané v procese registrácie v prípade zrušenia registrácie alebo ukončenia účelu budú následne odstránené.Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme pravidelne aktualizovať. Aktualizovaná verzia sa bude týkať tých osobných údajov, ktoré budú získané po tom, kedy nové zásady o ochrane informácií vstúpia do platnosti. Z tohto dôvodu prosím sledujte túto stránku pravidelne.